Απόφαση Δ.Ε για έγκριση σύναψης σύμβασης με τρίτους για την παροχή υπηρεσίας για «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών & καθαρισμός δρόμων & κοινόχρηστων χώρων & κλαδέματα δέντρων νήσου Καστού».

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: