Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: