Απόφαση Δ.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με Φ.Π.Α

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: