Απόφαση Δ.Ε. για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

259

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: