Απόφαση Δ.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και την συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: