Απόφαση Δ.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 32, παρ. 2γ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων».

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: