Απόφαση Δ.Ε. για την αποδοχή εκτέλεσης και για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας του» με κωδικό ΟΠΣ 6007569 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: