Απόφαση Δ.Ε. για την αποδοχή εκτέλεσης και για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας του» με Κωδικό ΟΠΣ 6002964 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: