Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, ως δικαιούχου, ποσού 245.252,80€, σύμφωνα με την αριθμ.680/1-04-2024/ΑΔΑ:Ψ6787ΛΕ-ΛΦΝ απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας του» με κωδικό ΟΠΣ 6007569 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: