Απόφαση Δ.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΥΡΝΙΚΑ» και την συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: