Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, ως δικαιούχου, ποσού 77.381,73€, σύμφωνα με την αριθμ.14783/16-02-2024/ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής σε Δήμους της χώρας συνολικού ποσού 14.674.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: