Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με απευθείας ανάθεση και ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

188

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: