Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και διάθεσης βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Αριθμός Απόφασης:

187

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: