Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με εκτιμώμενη αξία 2.550.990,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, του έργου: «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία - τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων του διαγωνισμού- των συνοδών τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: