Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 5 «ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Κωδ. Εν.:2023ΝΑ35500000 συνολικού προϋπολογισμού 320.726,00 € με το Φ.Π.Α.24% €, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής» και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: