Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου το Υποέργο 4 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Κωδ. 2023ΝΑ35500000 συνολικού προϋπολογισμού 308.760,00€ με το Φ.Π.Α.24% :59.760,00€, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: