Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 180.054,20€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: