Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης του από 15-05-2024 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με εκτιμώμενη δαπάνη 66.667,36 € με το Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: