Απόφαση Δ.Ε. περί ορισμού ημερομηνιών διεξαγωγής επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού 180.283,60€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: