Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 177.822,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059, η οποία έχει ενταχθεί στην Υπόδραση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2020-2024.

Αριθμός Απόφασης:

269

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: