Απόφαση Δ.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: