Απόφαση Δ.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας» -Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 279.809,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: