Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας το υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ , συνολικού προϋπολογισμού 279.809,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: