Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Α΄ εξάμηνο έτους 2022, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: