Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης χρόνου εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: