Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των κάτωθι αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας: α) αρ. 76/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΜΘΟΕ4Ξ-ΧΦΔ) που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2023. β) αρ. 77/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΕΥΟΕ4Ξ-1ΨΓ) που αφορά στην έγκριση στοχοθεσίας (ΟΠΔ), οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: