Απόφαση Δ.Σ. για κατάθεση αίτησης εξαίρεσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» από την κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 27 του ν. 5056/23), με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που υποβάλλεται και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του νομικού προσώπου, του οποίου η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση ( παρ.1 άρθρο 52 του ν. 5056/2023)

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: