Απόφαση Δ.Σ. για συνυπογραφή του Επικαιροποιημένου Συμφώνου Συνεργασίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης που υποβάλει προς χρηματοδότηση ο Δικαιούχος, «EqualSociety-Kοινωνία Ίσων Ευκαιριών», για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά «Δράση 4Β.(ια).2.2.-Δομές παροχής Αγαθών Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας τους», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ + και αφορά την επιχορήγηση του έργου (Πράξης) με την ονομασία «Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: