Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών του με αρ. πρωτ. 6701/18-03-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010234731/18-03-2022) συμφωνητικού ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ».

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: