Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του από 23-02-2023 Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 M3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ της με αριθμ. 17459/26-07- 2022/ΑΔΑΜ:22SYMV011013908 σύμβασης σχετικό με μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του υλικού.

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

23/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: