Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου της υπηρεσίας «Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού» όπως αναφέρεται στο με αριθ. 28852/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011930913/30-12-2022) συμφωνητικό.

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: