Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου της υπηρεσίας Α.« Δημιουργία φωτογραφικού υλικού υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής » και Β. « Δημιουργία αρχείου κειμένων » όπως αναφέρεται στο με αριθ. 28853/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011931310/30-12-2022) συμφωνητικό.

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: