Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης της με αριθμ.687/2022/ΑΔΑ:ΩΣΣΚΩΛΙ-ΖΧΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2023 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: