Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 220.500,00 € με Φ.Π.Α. με Α/Α συστήματος 185044.

Αριθμός Απόφασης:

572

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: