Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1ο ΠΚΝΤΜΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

488

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: