Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 200.000,00 € με α/α ΕΣΗΔΗΣ : 190145.

Αριθμός Απόφασης:

487

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: