Απόφαση Ο.Ε επί της από 01.11.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 70/2021) αγωγή της Α.Τ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, σχετικά με μισθολογικές διαφορές

Αριθμός Απόφασης:

715

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: