Απόφαση Ο.Ε. επί της από 11.04.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 85/2022) αγωγής του Σ.Α. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: