Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15-12-2022 (αρ. εκθ. καταθ. 295/2022) αγωγής του Γ.Κ. και Σ.Π. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: