Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας, κατά της αριθ’468/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: