Απόφαση Ο.Ε. επί της από 18-08-2022 (αρ. εκθ. καταθ. 177/2022) αγωγής του Η.Ρ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

514

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: