Απόφαση Ο.Ε. επί της πρόσθετης καταβολής (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» , αναδόχου: ΑLΡΗΑDΕLΤΑ CΟNSTRUCTIΟNS ATE

Αριθμός Απόφασης:

507

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: