Απόφαση Ο.Ε. για αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

318

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: