Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

317

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: