Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Λευκάδας λόγω ομορότητας, για το έτος 2022, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864/Β΄/15.5.2020) & τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: