Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 410.113,37 € με ΦΠΑ "ΕΣΠΑ" της, τροποποίησης νομικής δέσμευσης (4ος ΑΠΕ 2η ΣΣΕ ) για το υποέργο " Κατασκευή έργων Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Βασιλικής " ΑΑ 1 της Πράξης Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας με κωδικό ΟΠΣ 5003754

Αριθμός Απόφασης:

313

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: