Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 70/2022 (ΑΔΑ: ΕΠΛΜΟΡΛΠ-9ΘΦ) απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2021 .

Αριθμός Απόφασης:

314

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: