Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 180.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2927/18-01-2022 (ΑΔΑ:9ΚΥΞ46ΜΤΛ6-ΝΜ7) απόφαση του ΥΠΕΣ χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: