Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με Κωδικό ΕΣΗΔΗΣ:186102.

Αριθμός Απόφασης:

243

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή