Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 3.404.524,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/30-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ97Φ46ΜΤΛ6-046) απόφαση του ΥΠΕΣ που αφορά τη χρηματοδότηση με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Αριθμός Απόφασης:

591

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: